Studentenstatuut: onderwijs (2023)

Direct naar:

-Kaders vaor de opleiding

-Onderwijsprogramma van de opleiding

-Studievoortgang

-Bindend studie advies

-Toetsing en tentaminering

-Diploma en graadverlening

-Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

Kaders voor de opleiding

Veel kaders voor de opleidingen van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de WHW. Ook heeft het college van bestuur regels vastgesteld waaraan de opleidingen van de universiteit moeten voldoen. Een aantal zaken die de opleiding betreffen worden vastgesteld door de decaan, bijvoorbeeld via de onderwijs- en examenregeling.

Wat is de studielast van mijn opleiding?

De studielast van de opleiding wordt vastgesteld door het college van bestuur. Ter informatie voor de student is deze studielast ook altijd vermeld in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. In de onderwijs- en examenregeling staat het aantal EC (European Credits, studiepunten) aan studielast. Bacheloropleidingen bestaan uit 180 EC. Masteropleidingen bestaan uit 60, 120 of 180 EC.

Hoe is het curriculum van mijn opleiding opgebouwd?

Het curriculum van de opleiding wordt vastgesteld door de decaan van jouw faculteit. Per bachelor- en masteropleiding staat de onderwijs- en examenregeling van het betreffende jaar weergegeven. Het curriculum staat in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wat zijn verplichte onderdelen van alle opleidingen aan de Radboud Universiteit?

In het bestuurs- en beheerreglement van de Radboud Universiteit staat dat elke bacheloropleiding minstens 6 EC aan vakken met een wijsgerig karakter heeft en dat elke bacheloropleiding 6 EC vrije ruimte heeft. Naast de verplichte onderdelen wordt in de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen in elk geval voor iedere student de verplichting opgenomen om een wetenschappelijke scriptie te schrijven. De onderwijs- en examenregeling kan bepalen dat de verplichting om een wetenschappelijke scriptie te schrijven kan worden vervangen door deelname aan een onderzoeksproject dan wel een stage en waarvan op wetenschappelijke wijze verslag wordt gedaan.

In welke taal wordt het onderwijs van mijn opleiding gegeven en worden de tentamens van mijn opleiding afgenomen?

De taal van de opleiding wordt vastgesteld door het college van bestuur. Dit wordt de onderwijstaal genoemd. De officiële onderwijstaal wordt vermeld in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. In de onderwijs- en examenregeling staat daarnaast per vak vermeld in welke taal het onderwijs gegeven wordt en in welke taal de tentamens worden afgenomen.

Kan ik mijn vakkenpakket zelf samenstellen?

Een student kan aan de examencommissie vragen om de opleiding te mogen volgen met een zelf samengesteld vakkenpakket. In de de onderwijs- en examenregeling van de opleiding staat meer informatie over het volgen van een zelf samengesteld vakkenpakket.

Naar boven

Onderwijsprogramma van de opleiding

Een opleiding bestaat uit ‘onderwijseenheden’, oftewel vakken. Net als voor de gehele opleiding zijn er een aantal kaders voor de vakken van een opleiding. De studielast van een vak (en van een opleiding) wordt uitgedrukt in EC’s (European Credits). Eén EC komt overeen met 28 uren studie.

Wat is de studielast van de verschillende vakken van mijn opleiding?

De onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding bevat een overzicht van de vakken die tot de opleiding behoren en wat de studielast van de afzonderlijke vakken is. In de studiegids van je opleiding vind je het vakkenpakket en de studielast per vak.

Wat is het jaarrooster van de Radboud Universiteit?

De universiteit stelt jaarlijks een jaarindeling vast waarin onder meer staat in welke perioden er onderwijs is en/of tentamens afgenomen mogen worden. De huidige jaarindeling kun je vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Waar vind ik het onderwijsrooster en tentamenrooster van mijn opleiding?

Het onderwijsrooster van een opleiding wordt vastgesteld door de decaan van jouw faculteit. Dit is vastgelegd in de onderwijs- en regeling van jouw opleiding. Het onderwijsrooster van je opleiding staat ook in de studiegids.

Hoe meld ik me aan voor vakken en tentamens van mijn opleiding?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding of in de studiegids staat hoe je je als student kunt aanmelden voor vakken en tentamens van de opleiding.

Welke voorwaarden zijn er om te mogen deelnemen aan een tentamen van een vak?

Een opleiding kan voorwaarden stellen om te mogen deelnemen aan het tentamen van een vak. Deze voorwaarden staan in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wat zijn de collegetijden aan de Radboud Universiteit?

De collegetijden zijn:

  • 8.30- 10.15 uur;
  • 10.30 - 12.15 uur;
  • pauze;
  • 13.30 - 15.15 uur;
  • 15.30 - 17.15 uur;
  • 17.30 - 19.15 uur.

Naar boven

Studievoortgang

De Radboud Universiteit is verplicht de studievoortgang van studenten vast te leggen.

Waar vind ik een overzicht van mijn studievoortgang?

In Osiris kun je als student je studievoortgang en behaalde cijfers raadplegen.

Naar boven

Bindend studie advies

Elke student ontvangt aan het eind van het eerste jaar van de bacheloropleiding een studieadvies. Wanneer een student niet het vereiste aantal EC heeft behaald, kan de universiteit besluiten dat de inschrijving voor de betreffende bacheloropleiding wordt beëindigd (negatief Bindend Studie Advies). Je mag je dan gedurende drie jaar niet meer voor de betreffende opleiding (en verwante opleidingen) aan de Radboud Universiteit inschrijven.

Wat is het aantal EC dat ik bij mijn opleiding moet behalen om een positief studieadvies te krijgen?

De studievoortgangsnorm (het aantal studiepunten dat je behaald moet hebben voor een positief studieadvies) is door het college van bestuur vastgelegd in de BSA-richtlijn en ligt tussen de 39 en 45 EC. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat de norm die voor jouw opleiding geldt.

Wanneer krijg ik een studieadvies?

Na afloop van het eerste semester ontvang je een voorlopig advies; je hebt dan nog de tijd om zo nodig je studieresultaten te verbeteren. Het definitieve advies krijg je uiterlijk op 31 augustus van het betreffende studiejaar.

Wat gebeurt er als ik de studievoortgangsnorm niet heb gehaald?

Als je niet hebt voldaan aan de studievoortgangsnorm, kan je inschrijving voor de betreffende opleiding worden beëindigd; dit wordt het (negatief) bindend studieadvies genoemd. Je kunt je dan gedurende drie jaar niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de Radboud Universiteit. Soms geldt dat ook voor verwante opleidingen. In de BSA-richtlijn staat de procedure voor het afgeven van een (bindend) studieadvies beschreven en lees je welke rechten en plichten je hebt. Deze BSA-richtlijn is als bijlage aangehecht bij de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden bij het studieadvies?

De commissie studieadvies houdt rekening met bepaalde persoonlijke omstandigheden. Je leest hier meer over in de BSA-richtlijn. Als er omstandigheden spelen die jouw studievoortgang belemmeren, meld dat dan zo snel mogelijk bij je studieadviseur of een studentendecaan.

Naar boven

Toetsing en tentaminering

Binnen de opleiding worden vakken (onderwijseenheden) afgesloten met een tentamen. De opleiding zelf kan pas afgerond worden als de student voldoet aan de voorwaarden voor het afsluitend examen van de opleiding.

Waar kan ik meer lezen over de toetsing bij mijn opleiding?

In de onderwijs- en examenregeling staat per bachelor en masteropleiding meer informatie over de toetsing van elke opleiding.

Welke huisregels gelden in tentamenruimten?

Voor een goede gang van zaken tijdens een tentamen en om fraude te voorkomen heeft de Radboud Universiteit heeft een aantal regels opgesteld. Deze regels kun je vinden op https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/regelingen/tentamenregelingen/.

Wat is de nakijktermijn (of correctietermijn) van tentamens?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat binnen welke termijn een tentamen wordt nagekeken/gecorrigeerd.

Hoe lang blijft een eenmaal behaald tentamen geldig?

Als er aan de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen beperkingen worden gesteld dan is dat in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding opgenomen. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de inzichten of vaardigheden die getoetst worden met het tentamen aantoonbaar verouderd zijn.

Kan ik een gemaakt tentamen inzien?

Je hebt recht op inzage in je tentamenwerk. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat hoe de inzage in tentamenwerk isgeregeld.

Kan ik een tentamen dat ik niet heb gehaald, herkansen?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is geregeld of en onder welke voorwaarden je een tentamen opnieuw kan doen (herkansing).

Wat is een afsluitend examen?

Bij sommige opleidingen omvat het examen een afsluitend onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een mondelinge verdediging van de scriptie. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat beschreven of dit bij jouw opleiding het geval is en wat het afsluitend onderzoek inhoudt.

Naar boven

Diploma en graadverlening

Als een student het examen van de opleiding heeft behaald, kan de student een diploma (getuigschrift) krijgen en verleent de universiteit aan de student een academische graad.

Welke graad en/of titel is verbonden aan het examen van mijn opleiding?

Een voltooide bacheloropleiding geeft recht op de graad BSc, BA of LLB (afhankelijk van genoten opleiding).Een voltooide masteropleiding geeft recht op de graad MSc, MA of LLM. Bij een voltooide masteropleiding mag je ook de titel drs. of mr. (afhankelijk van de opleiding) voeren. Het is de bedoeling dat je kiest tussen in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking brengen van een graad als bedoeld in artikel 7.10a WHW of het voeren van een titel als bedoeld in artikel 7.20 WHW.

Naar boven

Verlening van graden

Welke judicia kunnen aan het examen van mijn opleiding verbonden zijn?

Aan het examen van een opleiding kan een judicium verbonden worden: cum laude of summa cum laude. De voorwaarden voor deze judicia zijn voor alle opleidingen gelijk en staan in de richtlijn judicium. Deze richtlijn is als bijlage aangehecht bij de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Ik ben klaar met mijn bachelor- of masteropleiding. Hoe vraag ik mijn getuigschrift aan?

Bij de Centrale Studentenbalie of bij de balie onderwijs, onderwijs servicepunt of studenten informatiepunt van jouw eigen faculteit kun je informatie krijgen over de procedure voor het aanvragen van een getuigschrift (diploma).

Hoe vraag ik een door de universiteit gewaarmerkte cijferlijst aan?

Een door de universiteit gewaarmerkte cijferlijst kan je via de balie onderwijs, het onderwijs servicepunt of studenten informatiepunt van jouw eigen faculteit aanvragen.

Naar boven

Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

Elke opleiding aan de Radboud Universiteit kent een zogenaamde cyclus van kwaliteitszorg. Dit houdt onder meer in dat de opleiding het onderwijs systematisch evalueert en indien nodig bijstelt.

Hoe wordt bij mijn opleiding het onderwijs geëvalueerd?

De meeste faculteiten hebben een beschrijving van de evaluatie van het onderwijs op de website van de faculteit of op de intranetpagina van de faculteit op Radboudnet staan (ook toegankelijk voor studenten).

Wat is de rol van studenten bij de evaluatie van het onderwijs?

Studenten hebben een rol door het invullen van vakevaluaties, of deelname aan studentenpanels (indien deze er zijn). Studenten kunnen ook lid worden van een opleidingscommissie.

Wat is de rol van de opleidingscommissie bij kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs?

In de Structuurregeling is opgenomen dat de opleidingscommissie adviseert over de onderwijs- en examenregeling, de wijze van uitvoering van de onderwijs-en examenregeling van de opleiding beoordeelt, en advies uit kan brengen over alles wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van vakevaluaties.

Naar boven

Direct naar:

-Over het studentenstatuut

-Accreditatie

-Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

-Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

-Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

-Huisregels en fraude

-Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

-Communicatie van de universiteit

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 03/18/2023

Views: 5966

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.